HAKKIMIZDA - Milli Mücadele Partisi

İçeriğe git

Ana menü:

HAKKIMIZDA

PARTİMİZ

MİLLİ MÜCADELE PARTİSİ, amaçladığı insanca ve hakça düzenin gerçekleşmesi yolundaki çabalar, toplumun her kesiminden gelebilecek katkılara açıktır.Toplum yararını kendi kısa dönemi çıkarlarına üstün tutma erdemini ve uzgörüsünü gösterebilenlerden gelebilecek katkılar, ayrıca değer taşır ve toplumsal uzlaşmayı kolaylaştırır.

MİLLİ MÜCADELE PARTİSİ, toplumsal örgütlenmenin ve dayanışmanın özlenen düzeye erişmesine, kendi yapısı ve işleyişiyle örnek olmak ve katkıda bulunmak zorundadır.

MİLLİ MÜCADELE PARTİSİ, eski denemelerdeki aksaklıklardan, eksiklerden, dengesizliklerden arındırılmış ve sağlıklı biçimde genişletilmiş bir demokrasiyi, bir siyasal parti için geçerli olabilecek yönleriyle, ilkin kendinde uygulayacaktır. Bunun, halkı yönetimde etkinleştiren; özgürlükleri yetkiyle, hakları sorumlulukla bütünleyen, toplumsal dayanışmayı, uzlaşmayı, barışı güçlendiren; ulusal birliği pekiştiren; insanca ve hakça gelişmeyi kolaylaştırıp hızlandıran bir demokrasi olacağını, önce kendi yapısında ve işleyişinde gösterecektir.

MİLLİ MÜCADELE PARTİSİ'nin bunda başarılı olabilmesi için; Partide her üye görevli, yetkili ve sorumlu olacaktır. Parti çalışmalarına ve parti politikalarının oluşumuna tüm üyeler etkin biçimde ve sürekli katılacaklardır. Tüm üyeler demokrasiyi geliştirecek yönde, ülke ve dünya sorunları üzerinde sürekli eğitileceklerdir. Partinin yönetim birimlerine yapılacak seçimlerde belirli hizmet, başarı ve parti için eğitim ölçülerine uygunluk koşulları gözetilecektir. 

Gerek üyeler arasında, gerek üyelerle parti yönetim birimleri arasında sürekli iletişim ve etkileşim sağlanacaktır. Sosyal çalışmalara particilik karıştırılmayacaktır. Bu çalışmalar topluma doğrultuda yararlı birer yurttaş olmanın gereği olarak yapılacaktır. Türk toplumunun gelişmesine ulusal sorunlarımızın ve haklarımızın dünyada tanıtılıp, savunulmasına ve başka ülkelerde çalışan veya öğrenim görmekte olan yurttaşlarımızın sorunlarının çözümüne, o yurttaşlarımızın da ortak katkılarını sağlamak için çaba gösterilecektir. Toplum yapısı için gereken sosyal güçler dengesi öncelikle parti yapısında gözetilecektir.

Etnik ayrımcılığa, din ve mezhep ayrımcılığına, seçkinciliğe, o arada “aydın-halk” ikiliğine, parti yapısında ve çalışmalarında yer verilmeyecektir; toplumda da bu tür ayrımcılık eğilimlerine karşı konularak, Ulusal birliğin pekiştirilmesine katkıda bulunulacaktır.
Kadın-erkek eşitliğine daha çok gerçeklik kazandırabilmek; toplum sorunlarının çözümüne kadın yaklaşımını gereğince değerlendirebilmek ve demokratik kültürün gelişmesini evden başlatabilmek için, parti çalışmalarında kadınların etkin katılımı özendirilecektir.

Üyeler arasında demokratik anlayış ve doğrultu bakımından tutarlılığa özen gösterilecektir; bu anlayışın ve doğrultunun toplumda yaygınlaşmasına çalışılacaktır. Ancak başka doğrultudaki düşüncelerin de toplumda, demokrasi kurallarına uygun olarak, örgütlü ve barışçıl biçimde, özgürce açıklanabilmesi için uğraş verilecektir.

Üyelerin, sosyal ilişkilerinde, demokratik anlayışın ve doğrultunun gerekli kıldığı davranış kurallarına uymaları gözetilecektir. Parti çalışmaları için maddi kaynak sağlamada, kimseye çok yük olunmamasını ve kimseye maddi olanaklarından ötürü partide üstünlük kazandırılmamasını gözeten hakça ölçüler içinde, tüm üyelerin düzenli katkısına ağırlık verilecektir. Partiye gelir sağlamak için düzenlenecek toplantıların ve yapılacak çalışmaların, partiyle halkı yabancılaştırmayacak ve parti doğrultusuna gölge düşürmeyecek türlerde olmasına özen gösterilecektir.

SEÇİMLER

Ülkemizde küçük partilerin Millet Meclisi’nde temsil olanağına seçim sistemiyle getirilen sınırlama, büyük sakıncalar doğuracak kadar geniş tutulmuştur. Sınırlamanın bu kadar geniş tutulmasının gerekçesi Mecliste bir partinin tek başına çoğunluk sağlayabilmesini kolaylaştırmak, öylelikle koalisyon hükümetlerine meydan bırakmamaktadır.

Geçmişte, Türkiye’de koalisyonların iyi işlememesi, koalisyonun aslında kötü bir şey olmasından değil, Türk siyasal yaşamının üst düzeylerinde uzlaşmaya yatkınlığın gelişmemiş bulunmasındandır. Sorunun çözümü, uzlaşmayı gereksiz kılmak değil, uzlaşma yeteneğini ve yatkınlığını geliştirmektir. Çünkü, uzlaşmasız demokrasi yaşayamaz.

Demokrasi, değişik veya karşıt görüşleri bünyesinde toplayan büyük fakat tutarsız partilerle güçlenemez. Demokrasi, her görüşün serbestçe örgütlenebilmesiyle güçlenir. Siyasal örgütlenmeye getirilen yapay sınırlamalar, isteneninin tam tersi sonuç verir ve ulusal iradenin parlamentoya ve siyasal yaşama gereğince ve sağlıklı biçimde yansımasını da, iktidarların etkinleşebilmesini de engeller.

Bu nedenler ile, MİLLİ MÜCADELE PARTİSİ seçim sisteminde partiler önüne konan aşırı yükseklikteki barajları, sağlıklı bir demokrasiyle bağdaşabilir düzeye indirecektir; uzlaşmadan kaçarak değil uzlaşmayı gereksiz kılarak da değil, uzlaşma alışkanlığını toplumda yerleştirerek, demokrasinin sağlıklı işleyebileceği ve süreklilik kazanacağı bir ortam oluşturmaya çalışacaktır. Demokrasi, örgütlü halk kesimlerinin yönetime ağırlıklarını koyabildikleri, o arada parlamentoda seslerini duyurabildikleri oranda gerçeklik ve güç kazanır.


ÖZGÜR İNSAN, ÖZGÜR TOPLUM

Özgürlük, insanı insan yapan niteliklerin özüdür.

Özgürlüğü yalnız kendileri için veya kendileri gibi düşünenler için isteyenler, özgür değil, bağnazdırlar. 

Bağnazlığın yaygın olduğu bir toplumda ise demokrasi yaşayamaz.

O açıdan, demokrasi, bir kargaşa, kutuplaşma ve kavga rejimi değil, uzlaşma ve dayanışma rejimidir.

Tek sesli, tek seçenekli toplumsa, uyumlu değil uyuşuk toplumdur.

Düşüncelerin özgürce açıklanabilmesi, demokrasi için gereklidir ama yeterli değildir.

Yurttaşların eksik veya tek yanlı bilgilere dayanarak oy kullanmak gerçek anlamda serbest seçim sayılamaz ve toplumun gerçek iradesini yansıtamaz.

Özgür insanlardan oluşan özgür bir toplumla demokrasiye gerçeklik kazandırabilmek için MİLLİ MÜCADELE PARTİSİ.

Ulusal birliği ve güvenliği, ülke bütünlüğünü, toplumda barışı ve huzuru tehlikeye düşürebilecek eylemlere karşı demokratik hukuk devleti kurallarına uygun etkili önlemler getirirken; hukuk düzenini sağlayacaktır. Toplumsal örgütlere her konuda düşünce ve isteklerini açıklama özgürlüğü sağlayacaktır. Kişilerin haklarının ve özgürlüklerinin yönetsel kararlarla kısıtlaması önlenecektir. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri özgürlüğü, güvenlik açısından gerekenin ötesinde sınırlanmayacaktır. Toplu dilekçe verme ve bildiri yayınlama özgürlüğü güvence altına alınacaktır.


DEMOKRASİYİ YAŞATABİLMEK VE DEMOKRASİYLE YAŞAYABİLMEK

Demokrasiyi yaşatabilmenin ve demokrasiyle yaşayabilmenin temel koşullarını ve gereklerini Türk toplumunda ve devlet yönetiminde yerleştirmek, sağlam ve köklü geleneklere kavuşturmak için çaba gösterecektir. Kendi düşüncelerini açıklar ve gerçekleştirmeye çalışırken, karşı düşüncelere de saygılı ve anlayışlı olmanın somut örneğini kendi davranışında verecektir. Kendi doğrultusundan sapmaksızın, kendi ilkeleriyle ve amaçlarıyla tutarsızlığa düşmeksizin, ulusun ve devletin yararı, toplumun dirliği düzenliği uğrunda, diyaloga ve uzlaşmaya açık olacaktır. Tüm insan haklarının olduğu gibi, yaşama hakkının da en sağlam güvencesi demokrasidir.

MİLLİ MÜCADELE PARTİSİ, yaşama hakkını, sağlıklı işleyen gerçek demokrasinin güvencesine kavuşturacaktır.
Demokratik bir ülkede şiddet ve terör, yaşama hakkından önce tahribe yöneliktir. Bu açıdan, şiddet eylemleri karşısında can güvenliğini sağlama, yaşama hakkını koruma gerekçesiyle demokrasiden uzaklaşmak, şiddet eylemcilerine verilebilecek en büyük ödündür; demokrasiyi demokrasi düşmanlarına yenik düşürmektir.

MİLLİ MÜCADELE PARTİSİhakları ve özgürlükleri genişletirken, yaşam hakkının zedelenmemesine, can güvenliğinin gölgelenmemesine özen gösterecektir. Bunun yanı sıra, ulusal birliğin ve ülke bütünlüğünün sarsılmamasını gözetecektir. Hiçbir hak ve özgürlük, toplumda şiddeti destekleyici veya özendirici yönde kullanılamayacaktır. Hiçbir haktan veya özgürlükten ayrılıkçı amaçlarla yararlanılamayacaktır.

MİLLİ MÜCADELE PARTİSİ, izleyeceği sosyal ve ekonomik politikalarla, toplum yapısını, kutuplaşmaya, çatışmaya ve şiddet eylemlerine ortam hazırlayıcı adaletsizliklerden ve bozukluklardan arındıracaktır.
Gelişmeyi yurdun her bölgesine dengeli biçimde yaygınlaştırarak; soy veya köken, din veya mezhep, anadil veya bölge ayrımcılığı gözetmeyen bir milliyetçilik ve ulusal birlik anlayışını devlet yaşamında ve toplumsal ilişkilerde özenle gözeterek, bölücü veya ayrılıkçı akımları etkisizleştirecektir. İdeolojik veya dinsel bağnazlığı önleyici, uygarca tartışmaya ve uzlaşmaya açık, insancıl, demokratik ve barışçı bir eğitimi ve kültürü yaygınlaştırıp kökleştirecektir. Şiddet eylemlerine, yeraltı eylemlerine, yıkıcı veya ayrılıkçı eylemlere karşı, ya da “dolaylı saldırı” veya “özel savaş” gibi terimlerle tanımlanan dış tehditlere karşı, bu tür eylem veya tehditlerde bulunanlarca uygulananlara benzer yöntemler hiçbir koşul altında kullanılmayacaktır. Her tehlikeyle, ancak, demokratik hukuk devleti kurulları çerçevesinde ve açıklık ilkesine uygun biçimde mücadele edilecektir.

MİLLİ MÜCADELE PARTİSİTükiye’de demokrasiyi yaşatabilmek ve Türk toplumunu demokrasiyle yaşayabilir duruma getirmek için uğraş verirken, G.Mustafa Kemal Atatürk’ü bu açıdan da, kıvanç verici bir ulusal örnek olarak göz önünde tutacaktır.

ÖZGÜRLÜK VE BAĞIMSIZLIK

Türkiye’nin coğrafi ve tarihsel gerçekleri, dış ilişkilerinde çok boyutlu bir denge gözetmesini ve yer aldığı karmaşık ve bunalımlı bölgede, bir denge, güven ve barış etkeni olmasını zorunlu kılmaktadır.

O nedenle, Türkiye’nin demokratik batı ülkeleri ile ittifak ilişkilerini ve başka bağlantılarını sürdürürken, aynı zamanda, bütün bölge ülkeleriyle dostluk ve işbirliği ilişkilerini geliştirmesi gerekir.

Onun için, MİLLİ MÜCADELE PARTİSİ, yalnız demokrasiye bağlılığından ötürü değil, Türkiye’nin Dünyadaki gücü, saygınlığı ve dış güvenliği bakımından da, ülkemizde demokrasinin gerçeklik ve süreklilik kazanmasını istemektedir.

MİLLİ MÜCADELE PARTİSİAtatürk’ün “tam bağımsızlık” ilkesinin gereklerini ulusal güvenlik alanında da yerine getirmeye uğraşacaktır ve savunma gücümüzün, güçlü bir ulusal ekonomiye dayanmasına özen gösterecektir.

MİLLİ MÜCADELE PARTİSİTürkiye’nin savunma araç ve gereçleri bakımından başka ülkelere bağımlılığı önlemeye çalışacaktır.

EKONOMİ VE GELİŞME

Ekonomik kalkınma, sosyal adaletle, sosyal güvenlikle ve demokrasi ile bağdaştırılarak hızlandırılacaktır.
Refah da, özveride hakça bölüşülecek ve bu bölüşümün nasıl olacağını halk belirleyecektir.
Üretkenlik, baskıyla veya emeğin sömürülmesiyle değil, demokratik halk katılımıyla artırılacaktır.
Kooperatifleşmiş köylülerin yönetiminde “üretici yatırım fonları” işçilerin yönetiminde de “işçi yatırım fonları” kurulacak, çalışanların enflasyonist etkilere karşı gelecekleri güvence altına alınabilecektir.
Ekonomide halk sektörünün ağırlıklı yeri bulunacaktır.
Gelişme köylüden başlayacaktır. Kooperatifçilik demokratikleştirilerek ve güçlendirilerek, köy-kentler yoluyla alt yapılar ve kamu hizmetleri tüm köylülerin yararına kısa sürede ve düşük maliyetle sunularak, köylünün kalkınması ve genel gelişmeye katkı olanağı artırılacaktır.

İşçilerin toplu sözleşme grev ve sendikacılık hakları üzerinde ki demokrasiyle bağdaşmayan sınırlamalar kaldırılacaktır.
Toplumsal anlaşmalar, yalnız işçi ücretleri ve çalışma koşullarını değil, genel ekonomik ve sosyal sorunları da kapsayacaktır.
Böylece ekonomik, mali ve sosyal politikaların belirlenmesinde demokratik işçi katılımı sağlanacaktır.

Özel sektörde tekelleşme eğilimleri önlenerek hakça bir yarışma ortamı oluşturulacaktır. Devlet sektörünün genişliği değil, devletin ekonomiyi halk katılımıyla ve toplum yararına etkin biçimde yönetebilmesi önem taşıyacaktır. Alt yapılar kamu hizmeti gören kuruluşlar devlet elinde bulunacaktır; doğal kaynaklar devletçe işlenecektir; savunma sanayi devlet sektöründe yer alacaktır.

Bunların dışında, her türlü ekonomik faaliyet, devlet sektörüne olduğu gibi, özel sektöre ve halk sektörüne de açık olacaktır.
İşletme düzeyinde karlı olmasa bile topluma ve makro düzeyde ekonomiye yararlı olacak, geri kalmış yörelerde yan etkileriyle gelişmeyi hızlandıracak, öncü ve doğurgan işletmeler, devletçe üstlenecektir. 

Tarımda üretim planlaması yapılacaktır. Pazar kuralları özenle göz önünde tutulacaktır, fakat ekonomi ve toplum pazarın tutsağı olmayacaktır. Pazar kuralları, ekonominin başka araçlarıyla uyumlu olarak, toplum yararına değerlendirilecektir.

Enflasyon denetim altına alınırken istem kısıntısı, ekonomide durgunluk ve toplumda sağlıksız sonuçlar doğurmayan ölçüler içinde tutulacaktır; istemin kısılmasından çok, üretimi ve sunuyu artırmaya özen gösterilecektir.

Kamu gelirleri ve harcamaları büyük ölçüde artırılacaktır.
Toplam vergi gelirlerinde ücretlilerin payı azaltılacaktır.
Tasarrufların ve kaynakların üretken yatırımlara yönelmesi sağlanacaktır.
Teknolojik ilerleme ile işsizliği önleme, sanayileşmeyle tarımsal gelişme, dışsatım seferberliği ile dışalım ikamesi, 
birbiriyle çelişen seçenekler gibi değil, birbirini bütünleyen ve destekleyen öğeler olarak değerlendirilecektir.

MİLLİ MÜCADELE PARTİSİDemokrasinin topluma açık tuttuğu değişik seçenekler arasından yapılabilecek ve sağlı sollu dikta rejimlerine yönelen yolları tıkayabilecek bir siyasal ve ahlaki seçimdir. Halkın suskunluğundan değil, özgürlüğünden güç alır, üretkenliği, baskıyla veya sömürüyle değil, demokratik katılımla artırır.

MİLLİ MÜCADELE PARTİSİ, gelirin ve özverinin dağılımını devletin de, güçlülerin de değil, halkın belirlemesini ister. Toplumda dirliği, halkın özgürce örgütlenmesiyle ve özgüveni ile sağlar. Amaçları kadar araçları da demokratiktir ve insancadır. Gelişme ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel yönleriyle bir bütündür.
 
MİLLİ MÜCADELE PARTİSİ TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
İçeriğe dön | Ana menüye dön